Contractvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

Dienstverlening : door Donkeys & Co te verrichten werkzaamheden in verband met uitvoering en advies op het gebied van online marketing; Periode Dienstverlening : de periode zoals vermeld in van de Overeenkomst; Begroting Dienstverlening set-up : het verwachte aantal door Donkeys & Co voor de set-up te besteden uren aan de Dienstverlening en/of de vaste kosten van de dienstverlening; Begroting Dienstverlening per maand : het verwachte aantal door Donkeys & Co per maand te besteden uren aan de Dienstverlening en/ of vaste kosten van de dienstverlening van Donkeys & Co per maand;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Donkeys & Co en de opdrachtgever waarop Donkeys & Co deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Donkeys & Co voor de uitvoering waarvan door Donkeys & Co derden dienen te worden betrokken.

2.3 Onder Social Media wordt in deze voorwaarden verstaan: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Met online marketing wordt in deze voorwaarden bedoeld het via internet promoten/vermarkten van producten of diensten. Content is in dit verband: de inhoud van op social media/internet te plaatsen uitingen, inclusief beeld- en geluidmateriaal.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Donkeys & Co en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9 Indien Donkeys & Co niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Donkeys & Co in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerte-aanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is bindend indien DONKEYS & Co dit schriftelijk dan wel mondeling doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Gegevens door Donkeys & Co verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, websites, etc. zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van Donkeys & Co gelden niet als offerte.

3.3 Donkeys & Co kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Donkeys & Co daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Donkeys & Co anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Donkeys & Co niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 Garantie

4.1 Er wordt door Donkeys & Co geen garantie verstrekt op geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening verstrekt is.

4.2 De in punt 4.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Donkeys & Co op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Tevens indien blijkt dat de voor garantie aangeleverde illegale software bevatten. Donkeys & Co verleent alleen garantie op de configuratie zoals deze door haar is samengesteld. Is de configuratie door de opdrachtgever samengesteld en/of betreft het losse artikelen, dienen deze in de staat zoals ze zijn geleverd te worden aangeboden. Donkeys & Co is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

4.3 Alle producten zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever, en dienen als zodanig ook door opdrachtgever verzekerd te zijn tegen schade, molest en/of diefstal. Donkeys & Co neemt geen enkele aansprakelijkheid over producten die eigendom zijn van derden, die enkel ter reparatie, installatie en of testen bij haar zijn aangeleverd.

 

Artikel 5 Dienstverlening

5.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Donkeys & Co verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Donkeys & Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Donkeys & Co worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Donkeys & Co zijn verstrekt, heeft Donkeys & Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Donkeys & Co ter beschikking heeft gesteld. Donkeys & Co is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Donkeys & Co is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.3 Donkeys & Co zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Donkeys & Co het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Donkeys & Co zal per maand factureren, tenzij anders is overeengekomen (schriftelijk als mondeling). Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand is verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

6.2 Bij verzuim van de betalingsverbintenis is Opdrachtgever tevens gehouden aan Donkeys & Co de werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte te voldoen, welke kosten tenminste tien percent van de hoofdsom betreffen.

6.3 Betaling dient te geschieden zonder korting, inhouding of verrekening, waarbij de betalingen steeds strekken ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats de oudst opeisbare facturen, zulks ongeacht de betalingsaanwijzing die Opdrachtgever bij de betaling heeft gedaan.

6.4 Indien Donkeys & Co redenen heeft om te twijfelen aan de betalingsmogelijkheden van Opdrachtgever, is Donkeys & Co bevoegd zijn verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aanvullende zekerheid tot betaling heeft verschaft in de vorm van een bankgarantie of anderszins, ter keuze van Donkeys & Co.

 

Artikel 7 Aanvang, duur, wijziging en beëindiging overeenkomst.

7.1 Tenzij in de overeenkomst een datum van inwerkingtreding is opgenomen, komt een overeenkomst tot stand op de dag dat Donkeys & Co de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst ontvangen heeft.

7.2 Een overeenkomst voor (ondersteuning van) online marketing / content creatie en branding kent een minimale looptijd van een maand en wordt iedere maand stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Deze maand gaat in op de datum waarop de volgende contractmaand start. De overeenkomst tussen Donkeys & Co en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Donkeys & Co zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.4 Bij overschrijden van een prijsverhoging van meer dan 30% of indien de werkzaamheden van een van beide partijen in strijd zijn met de wet of goede zede, zijn zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

7.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Donkeys & Co gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Donkeys & Co bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Donkeys & Co op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Donkeys & Co een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Donkeys & Co gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Donkeys & Co daardoor direct of indirect ontstaan.

7.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Donkeys & Co de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8 Ontbinding en opzegging overeenkomst

8.1 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Donkeys & Co gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Donkeys & Co zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.

8.2 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Donkeys & Co het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Donkeys & Co tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

8.3 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Donkeys & Co niet in verzuim. In alle gevallen komt Donkeys & Co wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Donkeys & Co dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.4 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan een verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen en onverminderd het recht van Donkeys & Co op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

8.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Donkeys & Co is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aan Donkeys & Co ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen van deugdelijke faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Donkeys & Co verstrekte diensten kan ontvangen.

9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat met het gebruik van de door hem aan Donkeys & Co ter beschikking gestelde informatie geen inbreuk wordt gepleegd op enig recht van een derde (waaronder rechten van intellectuele en/of industriële eigendom) en vrijwaart Donkeys & Co voor alle aanspraken ter zake van derden.

9.3 Donkeys & Co is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:
a) Fouten in door Donkeys & Co verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
b) Het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages;
c) Door Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
d) Inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
e) Het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Donkeys & Co verstrekte adviezen;
f) Het ongeoorloofd zijn van de door Donkeys & Co aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Donkeys & Co worden verleend;
g) Storingen in de elektronische dienstverleningen Donkeys & Co en van derden, zoals providers, aanbieders van meetsystemen, netwerk-exploitanten, social media platformen of andere telecommunicatienetten.

9.4 Donkeys & Co is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade (bijvoorbeeld door clickfraude), bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden (als exploitanten) die Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

9.5 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Donkeys & Co op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Donkeys & Co, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.6 Schade waarvoor Donkeys & Co op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen een redelijk termijn na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Donkeys & Co, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

9.7 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Donkeys & Co schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

9.8 De Opdrachtgever vrijwaart Donkeys & Co terzake van alle aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

9.9 Opdrachtgever vrijwaart Donkeys & Co en haar werknemers voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden, die mochten ontstaan als gevolg van de adviezen door Donkeys & Co, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen van Donkeys & Co.

9.10 Alle vorderingsrechten jegens Donkeys & Co in verband met de door Donkeys & Co uitgevoerde werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

 

Artikel 10 Uitvoerende werkzaamheden

10.1 De werktijden van het personeel van Donkeys & Co zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de opdrachtgever geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 09.00 uur en 17.00 uur, zaterdagen, zondagen, en erkende feestdagen niet meegerekend.

10.2 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden steeds door Donkeys & Co bepaald.

10.3 Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de plaats steeds door de Opdrachtgever worden bepaald, bij gebreke daarvan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Donkeys & Co, zal deze door Donkeys & Co wordt bepaald.

 

Artikel 11 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Donkeys & Co voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Donkeys & Co toerekenbaar is. Indien Donkeys & Co uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Donkeys & Co zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Donkeys & Co, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Donkeys & Co en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Donkeys & Co zal maatregelen nemen zodat alle aan Donkeys & Co door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Donkeys & Co zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet aan derden kenbaar maken.

12.2 Donkeys & Co zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

12.3 Indien Donkeys & Co zicht verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan Donkeys & Co verstrekt met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie, die Donkeys & Co aan opdrachtgever zal verstrekken ten einde opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van Donkeys & Co aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid ten gevolg van schuld of opzet van bij Donkeys & Co in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Donkeys & Co gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet daarbij betrokken is, brand of andere vernietiging in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en één/of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers.

13.2 In het geval van overmacht, zoals in 13.1 omschreven, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, of het verkrijgen van de opdracht te voorzien, waardoor Donkeys & Co tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Donkeys & Co gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst na te komen of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Donkeys & Co in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is. overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Donkeys & Co verstrekte opdracht in te trekken.

13.3 Indien en voor zover Donkeys & Co haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

13.4 Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmacht toestand intrad.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, onderworpen aan het oordeel en beslecht van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te Den Haag.

14.3 Het in punt 14.1 en punt 14.2 gestelde is ook van toepassing indien de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

14.4 Voor alle geschillen is de toepasselijkheid van het LUVI-verdrag alsmede het Weens Koopverdrag uitgesloten.

 

Artikel 15 Diversen

15.1 De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en/of aangevuld.

15.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Donkeys & Co.

15.3 De door opdrachtnemer voor opdrachtgever opgezette en/of overgenomen campagnes voor uitvoering van de dienstverlening zijn eigendom van opdrachtnemer.

15.4 Eventuele extra voordelen/incentives voortkomen uit de samenwerking tussen Donkeys & Co, opdrachtgever en media exploitant komen toe aan Donkeys & Co.

(Online) groei, dat wil je toch?

Neem contact op of vraag een offerte aan om de kansen en mogelijkheden voor jouw business te bespreken.